Rejestracja - poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:0052 379 70 66 / 531 510 504 Czynne700 - 2000 Posiadamy kontrakt z NFZ
Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi pacjencie.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest NZOZ Stadmedica z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 327.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Stadmedica możliwy jest pod numerem tel. nr 52 379 70 66, pod adresem email abi@stadmedica.pl lub pisemnie pod adresem wskazanym w punkcie 1.
3. Pani / Pana dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych (diagnoza, konsultacja, wykonanie zabiegu) i prowadzenia dokumentacji medycznej – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane zawarte w dokumentacji medycznej mogą być ponadto przekazywane podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeżeli usługa medyczna podlega refundacji Pana / Pani dane mogą być ponadto przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. Pana / Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na świadczenie usług medycznych lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).
6. Posiada Pani / Pan prawo do:
• dostępu do danych osobowych (art.15),
• prawo do sprostowania (art.16),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art.18),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.21),
• prawo do bycia zapomnianym w przypadku, wyłącznie gdy poza rejestracją nie odbyła się żadna udokumentowana wizyta.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.
7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani / Pan za uzasadnione, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Dodatkowe informacje